STADGAR

för Stiftelsen Kursgården Lindsberg,  antagna vid styrelsemöte i Miljöförbundet 820417, Revidering 1995-07-17

§ 1. Stiftelsens namn ska vara ”Kursgården Lindsberg.” Den har sitt säte på fastigheten Lindsberg

2:13, Falu kommun i Kopparbergs län.

§ 2. Stiftelsens ändamål är att förvalta och utveckla kursgården i en ideell anda och där bedriva och

stimulera till en bred, praktisk och teoretisk kursverksamhet i samklang med begreppen solidaritet,

självtillit och resursbevarande, samt upplåta Lindsberg för annan verksamhet i denna anda.

Kursgården skall vara öppen för alla enskilda och organisationer som arbetar i denna anda.

§ 3. Styrelsen består av varaktigt boende på Lindsberg plus minst två personer utsedda av

Miljöförbundet Jordens Vänners styrelse, dock färre än de på Lindsberg boende.

§ 4. Styrelsen åligger:

  • Att planera och handha stiftelsens verksamhet och ekonomi

  • Att hålla ordnad bokföring över stiftelsens ekonomi

  • Att besluta hur stiftelsens firma skall tecknas

  • Att avge årsberättelse över stiftelsens verksamhet, vilken tillsammans med bokslut skall

  • överlämnas till revisorerna senast två månader efter räkenskapsårets utgång.
     

§ 5. Stiftelsens räkenskaper förs per den 31 dec.

Stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer som utses av styrelsen. Revisionsberättelse skall

vara färdig senast två månader efter det att årsberättelse och bokslut överlämnats till revisorerna.

Dessa avgör frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

 

§ 6. Ändring av § 1, 2, 6, 7, 8 & 9 kan ej göras. Däremot kan § 3, 4 och 5 ändras av 2/3 styrelsemajoritet.

 

§ 7. Vid försäljning av fastigheten Lindsberg 2:13 skall Miljöförbundet ha hembudsrätt.

 

§ 8. Stiftelsen kan upphöras av en enig styrelse. Stiftelsens tillgångar tillfaller då i första hand

Miljöförbundet och i andra hand verksamhet i samklang med begreppen solidaritet, självtillit och

resursbevarande.

 

§ 9. Stiftelsen skall vara anmäld till länsstyrelsen och vara undantagen länsstyrelsens tillsyn enligt

lagen av den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser.

Revideringen avser § 3 och innebär att organisationen Miljöförbundet Jordens Vänner ersatt

Miljöförbundet.

Ändrade tillämpningsbestämmelser avseende stadgar för Kursgården Lindsberg.

 

§ 8. Om Stiftelsen skulle upplösas tillfaller dess tillgångar Miljöförbundet Jordens Vänner.

 

§ 7. Med anledning av att Miljöförbundet slagits samman med Jordens Vänner den 1 april 1995

överförs hembudsrätten till den nya organisationen Miljöförbundet Jordens Vänner.